Mediácia

Mediácia predstavuje špecifický spôsob riešenia existujúceho problému alebo viacerých problémov sporiacich sa strán. Je to proces komunikácie, v ktorom tretia, neutrálna, osoba (mediátor) pomáha sporiacim sa stranám nachádzať možné riešenia tam, kde ich oni už nevidia alebo aj vidia, ale nevedia ich zrealizovať. Úlohou mediátora je naviesť sporiace sa strany k tomu, aby našli spoločnú cestu a vyriešili existujúci problém spôsobom, ktorý bude prínosom pre obe strany.

 

Základné znaky mediácie

 

  1. Mediácia je neporovnateľne lacnejšia ako vedenie sporu cestou súdu. V mnohých prípadoch je odmena mediátora až desaťnásobne nižšia ako súdne výdavky. 
  2. Na rozdiel od súdneho konania, v ktorom vám bude pridelený sudca, pričom tento výber nie je možné z vašej strany žiadnym spôsobom ovplyvniť, sporiace sa strany si môžu sami vybrať osobu mediátora (muža, ženu, im neznámu osobu alebo naopak). 
  3. Charakteristickým znakom mediácie je jej neformálnosť. Záleží iba na sporiacich sa stranách ako a kde bude celá mediácia prebiehať, či sa pri nej bude sedieť v oblekoch alebo či bude prebiehať pri káve. 
  4. Neporovnateľnou výhodou mediácie je jej rýchlosť. Celý spor môže byť vyriešený v rámci jedného stretnutia sa sporiacich sa strán s mediátorom. Počet stretnutí a hlavne ich čas si dojednávajú sporiace sa strany priamo s mediátorom, čiže výlučne od nich závisí kedy a koľkokrát sa sporiace sa strany stretnú. 
  5. Ďalším charakteristickým znakom je dôvernosť mediácie. Problém rozoberajú iba zúčastnené strany a mediátor. Po skončení mediácie strany zachovávajú mlčanlivosť. 
  6. Výhodou mediácie je to, že sa kedykoľvek v jej priebehu môžu sporiace sa strany rozhodnúť, že mediáciu nedokončia alebo že budú pokračovať v riešení veci na súde. Mediácia môže súdnemu sporu predchádzať, môže prebiehať paralelne s ním alebo nasledovať po ňom. 
  7. Mediátor v rámci mediačného konania poskytuje pomoc obidvom sporiacim sa stranám, jeho úlohou je nájsť „spoločnú reč“ a predostrieť obom stranám najlepšie možnosti riešenia sporu a východiská zo vzniknutej situácie. Výsledkom úspešnej mediácie je dohoda, ktorej charakteristickým znakom je to, že si ju vzájomne dojednajú sporiace sa strany. Mediátor ich k tomu vedie a poskytne im všetku potrebnú odbornú pomoc. To, čo bude obsahom dohody, to udajú sporiace sa strany a nikto iný. 
  8. Mediácia sa dá použiť na riešenie akéhokoľvek sporu civilného a obchodného charakteru, najmä susedské spory, dodávateľsko–odberateľské vzťahy, ale aj komerčné spory. Mediácia môže byť pomocná aj v prípadoch, kde by súd zlyhával. Mediácia nevylučuje, aby ktorákoľvek zo strán bola zastúpená zástupcom, aj s právnickým vzdelaním. 
Advokátska kancelária CORONA, Bajzova 2, Košice 04001  |  tel: 055/729 54 68  |  tel: 055/729 54 69 |  advokat@ak-corona.sk