Služby

Rodinné právo

Kompletné zastupovanie od podania samotného návrhu resp. vyjadrenia sa k návrhu, ktorý bol podaný partnerom, až po súdne konanie.  V prípade ak nemáte záujem o zastupovanie na pojednávaní, pripravíme pre vás kvalifikovaný návrh/podanie so všetkými náležitosťami. Zastupovanie aj v následnom vyporiadaní spoločného majetku manželov po rozvode.

 

Kompletné zastupovanie pri rozvodovom konaní, úprave práv a povinností k maloletým deťom alebo vo veciach výživného. Konania o osvojení maloletých detí, zmena mena a priezviska, rodinnoprávne veci s medzinárodným prvkom. Náhradná osobná starostlivosť.

Občianske právo

Nehnuteľnosti

Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv kúpnopredajných, darovacích, záložných, o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti, nájomných. Zastupovanie v sporoch o určení vlastníckeho práva, či neplatnosti zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností. Poskytujeme poradenstvo v oblasti susedských sporov, pozemkových úprav, ROEP-u, či opravy chýb v katastrálnom operáte.

 

Bohaté skúsenosti máme aj v sporoch vo veci náhrady za užívanie nehnuteľnosti.

 

Podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo

Pomôžeme vám pri zrušení a vyporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva či už prostredníctvom zmluvy alebo súdnou cestou.

 

Iné oblasti občianskeho práva

Právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o zaplatenie, o plnenie z poistnej zmluvy, či ohľadom uplatňovania nárokov vyplývajúcich z reklamácie a pod.

Trestné právo

Obhajoba v trestnom konaní, v časti prípravného konania aj pred súdom. Našim klientom oskytujeme nonstop pomoc pri zadržaní políciou a pri rozhodovaní o väzbe.

 

Zároveň ponúkame pomoc aj obetiam trestných činov a ich zastupovanie, uplatňovanie nárokov voči páchateľom.

Exekúcie

Právna pomoc v exekučnom konaní, zastupovanie pred exekútorským úradom, ale aj pomoc pri vymáhaní pohľadávky alebo inej povinnosti uloženej súdom.

 

Podáme námietky, návrh na zastavenie exekúcie, odklad exekúcie. 

Obchodné právo

Spisovanie, pripomienkovanie zmlúv, zakladanie obchodných spoločností, zmeny v spoločnostiach vrátane podávania návrhov na obchodný register a zastupovanie pred registrovým súdom. Právna pomoc v obchodných sporoch, vymáhaní pohľadávok z obchodného styku.

Pracovné právo

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch nielen zamestnancov, ale aj zametnávateľov. Pomoc pri vymáhaní neuhradenej mzdy a odstupného, príprava a revízia pracovnoprávnych zmlúv.

Azylové a imigračné právo

Pomoc pri vybavení prechodného pobytu, pri rozhodovaní o udelení azylu.

 

Zastupovanie pred orgnámi polície aj súdmi pri udeľovaní povolení na pobyt cudzích štátnych príslušníkov.

Ústavný súd a Štrasburg

Zastupovanie pred Ústavným súdom, spisovanie a podávanie sťažností a podnetov. Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu počas celého konania od podania sťažnosti až po vyplatenie odškodnenia.

Autorské a licenčné právo

Patentové, autorské spory, registrácia patentu. Zastupovanie v sporoch týkajúcich sa ochranných známok, patentov.
Advokátska kancelária CORONA, Bajzova 2, Košice 04001  |  tel: 055/729 54 68  |  tel: 055/729 54 69 |  advokat@ak-corona.sk